Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

 

 

Trendie s.r.o.
IČO: 53334205
DIČ: 2121341673
IČ DPH: SK2121341673
so sídlom: Sveržov 159
zapísanej v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 41075/P

Kontaktné údaje:

Telefón: 0949 845 765

email: chovanec.patrik@gmail.com

www.dopravnezrkadlo.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.dopravnezrkadlo.sk (ďalej je „internetový obchod“).
 2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 3. Tietoobchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajúv slovenskom jazyku.

 

II.

Informácieo tovare a cenách

 1. Informácieo tovare, vrátaneuvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností súuvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovarusú uvedenévrátanedane z pridanej hodnoty, všetkýchsúvisiacichpoplatkov a nákladov za vrátenietovaru, ak tento tovar zosvojej podstaty nemôžebyť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaruzostávajú v platnosti po dobu, po ktorúsúzobrazované v internetovomobchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednaniekúpnej zmluvy za individuálnedohodnutých podmienok.
 2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchoduje informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
 3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III.

Objednávka a uzavretiekúpnejzmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkovéhoformulára bez registrácie.
 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Odoslať objednávku s povinnosťou platby. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
 3. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúcikupujúcemupotvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorúkupujúcipriobjednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretiezmluvy.Prílohoupotvrdeniasúaktuálneobchodné podmienkypredávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresukupujúceho.
 4. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávkenemôžepredávajúcisplniť, zašle kupujúcemu na jehoemailovú adresupozmenenúponuku.Pozmenenáponukasa považuje za nový návrh kúpnejzmluvy a kúpna zmluva je v takom prípadeuzavretápotvrdenímkupujúcehoo prijatítejtoponukypredávajúcemu na jeho emailovú adresuuvedenú v týchtoobchodných podmienkach.
 5. Všetky objednávky prijatépredávajúcimsúzáväzné. Kupujúcimôžezrušiť objednávku, pokýmnie jekupujúcemudoručenéoznámenie oprijatí objednávky predávajúcim. Kupujúcimôžezrušiť objednávku telefonicky na telefónnom číslepredávajúceho aleboelektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchtoobchodných podmienkach.
 6. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základeregistráciekupujúcehovykonanej v internetovomobchodemôžekupujúcipristupovať do svojhozákazníckehoúčtu. Zo svojhozákazníckeho účtu môžekupujúcivykonávaťobjednávanietovaru. Kupujúcimôžeobjednávaťtovartiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a priobjednávanítovaru je kupujúcipovinnýuvádzať správne a pravdivovšetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúcipriakejkoľvek ich zmenepovinnýaktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a priobjednávanítovarusúpredávajúcimpovažované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemuúčtu je zabezpečenýužívateľskýmmenom a heslom. Kupujúci je povinnýzachovávaťmlčanlivosťohľadominformáciínevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúcinenesiezodpovednosť za prípadné zneužitiezákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúcinie jeoprávnenýumožniť využívaniezákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúcimôžezrušiťužívateľský účet, a to najmä v prípade, keďkupujúcisvojužívateľský účet dlhšienevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnejzmluvya týchtoobchodných podmienok.
 6. Kupujúciberie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybaveniapredávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

V.

Platobnépodmienky a dodanietovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodanímtovarupodľakúpnejzmluvymôžekupujúcizaplatiťnasledujúcimispôsobmi:
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č SK2109000000005195750014, vedený v Slovenskej sporiteľni
 • bezhotovostne platobnou kartou pri preberaní zásielky
 • dobierkou v hotovosti pri preberaní tovaru

 

 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

 1. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 2. V prípade bezhotovostnej platby je záväzokkupujúcehozaplatiťkúpnu cenu splnenýokamihom pripísania príslušnejsumy na bankový účet predávajúceho.
 3. Predávajúci nepožaduje od kupujúcehovopredžiadnuzálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny predodoslanímtovarunie je zálohou.
 4. Podľa zákona o evidenciitržieb je predávajúcipovinnývystaviťkupujúcemupokladničný doklad. Zároveň je povinnýzaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potomnajneskôr do 48 hodín.
 5. Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • osobným odberom na adrese Sveržov 68

  

 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
 2. Náklady na dodanietovaru v závislosti na spôsobeodoslania a prevzatiatovarusú uvedené v objednávkekupujúceho a v potvrdení objednávkypredávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základezvláštnehopožiadavkukupujúceho, znášakupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmtospôsobom dopravy.
 3. Ak jepredávajúcipodľakúpnejzmluvypovinnýdodaťtovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúcipovinnýprevziaťtovarpridodaní.V prípade, že je z dôvodov na stranekupujúcehonutné tovardoručovať opakovanealeboinýmspôsobom, než bolouvedené v objednávke, je kupujúcipovinnýzaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovanímtovaru, resp. náklady spojené s inýmspôsobom doručenia.
 4. Pri prevzatítovaru odprepravcu je kupujúcipovinnýskontrolovaťneporušenosťobalovtovaru a v prípadeakýchkoľvekvád toto bezodkladneoznámiťprepravcovi. V prípadezistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúcizásielku od prepravcuprevziať.
 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
 6. Kupujúci nadobúdavlastnícke právo kutovaruzaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatímtovaru. Zodpovednosť za náhodnústratu, poškodenie či zničenietovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatiatovarualebo okamihom, kedy mal kupujúcipovinnosťtovar prevziať, ale v rozpore s kúpnouzmluvou tak neurobil.

 

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojupodnikateľskú činnosťakospotrebiteľ,má právo od kúpnejzmluvyodstúpiťaj bez uvedenia dôvodu.
 2. Lehotapre odstúpenie od zmluvypredstavuje14 dní
 • odo dňaprevzatiatovaru,
 • odo dňaprevzatia poslednej dodávky tovaru, ak jepredmetomzmluvyniekoľkodruhovtovarualebododanieniekoľkýchčastí
 • odo dňaprevzatia prvej dodávky tovaru, ak jepredmetomzmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúcinemôže okrem inéhoodstúpiť od kúpnejzmluvy:
 • o poskytovaní služieb, akboli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasompred uplynutím lehotypre odstúpenie od zmluvy a predávajúcipreduzavretímzmluvyoznámilkupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávketovarualebo služby, ktorých cena závisí na výkyvochfinančného trhu nezávisle na vôlipredávajúceho a ku ktorémumôžedôjsťv priebehulehotypre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov,ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,ktorémôžubyťdodané až po uplynutí tridsiatichdní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôlipredávajúceho,
 • o dodávketovaru, ktorýbol upravenýpodľaprianiakupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávketovaru, ktorýpodlieharýchlejskaze, ako ajtovaru, ktorýbol po dodanívzhľadom na svoju povahu nenávratnezmiešaný s inýmtovarom,
 • o dodávketovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávkenovín, periodíkalebočasopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.
 1. Predodržanielehotypre odstúpenie od zmluvy musí kupujúciodoslaťprehlásenie o odstúpenív lehotepre odstúpenie od zmluvy.
 2. Preodstúpenie od kúpnejzmluvymôžekupujúcivyužiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnejzmluvyzašle kupujúcina emailovúalebo doručovaciuadresu predávajúceho uvedenú v týchtoobchodných podmienkach.Predávajúci potvrdí kupujúcemubezodkladneprijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorýodstúpil od zmluvy, je povinnývrátiťpredávajúcemutovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúciznáša náklady spojené s vrátenímtovarupredávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovarnemôžebyť vrátený presvoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 4. Ak odstúpikupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúcibezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetkypeňažnéprostriedkyvrátanenákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakýmspôsobom. Predávajúcivrátikupujúcemu prijaté peňažné prostriedkyinýmspôsobomlenvtedy, ak s tým kupujúcisúhlasí a ak mu tým nevzniknúďalšie náklady.
 5. Akkupujúci zvolil iný než najlacnejšíspôsobdodaniatovaru, ktorýpredávajúciponúka, vrátipredávajúcikupujúcemu náklady na dodanietovaru vo výškezodpovedajúcejnajlacnejšiemuponúkanémuspôsobudodaniatovaru.
 6. Ak odstúpikupujúci od kúpnejzmluvy, nie jepredávajúcipovinnývrátiť prijaté peňažnéprostriedkykupujúcemuskôr, než mu kupujúcitovarodovzdáalebopreukáže, že tovarpredávajúcemuodoslal.
 7. Tovarmusí vrátiťkupujúcipredávajúcemunepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúcioprávnený jednostrannezapočítať proti nároku kupujúceho na vráteniekúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnenýodstúpiť od kúpnejzmluvy z dôvoduvypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebokeďvýrobca, dovozcaalebododávateľtovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúcehoprostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vrátiv lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnejzmluvyvšetkypeňažnéprostriedkyvrátanenákladov na dodanie, ktoré od neho na základezmluvy prijal, a torovnakýmspôsobom, poprípadespôsobom určeným kupujúcim.

 

VII.

Práva z vadného plnenia

 1. Predávajúcizodpovedákupujúcemu, že tovarupriprevzatí nemá vady. Najmäpredávajúcizodpovedákupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúcitovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýbadojednanie, má také vlastnosti, ktorépredávajúcialebovýrobcapopísalaleboktorékupujúciočakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcimvykonanej,
 • satovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitiepredávajúci uvádzaalebokuktorémusatovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovarzodpovedá akostialeboprevedeniudohodnutej vzorkyalebo predlohy, ak bola akosťalebo prevedenie určenépodľadohodnutej vzorkyalebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcommnožstvealebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkámprávnych predpisov.
 1. Aksa vada prejaví v priebehušiestichmesiacov od prevzatiatovarukupujúcim, má sa za to, že tovarbolvadný už priprevzatí. Kupujúci je oprávnenýuplatniť práva z vady, ktorása vyskytne u spotrebného tovaru v dobedvadsať štyri mesiacov od prevzatia.Toto ustanovení sanepoužije u tovarupredávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorúbola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenietovaruspôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovarupre vadu zodpovedajúcu miere používaniaalebo opotrebenia, ktorútovar malpriprevzatíkupujúcim, aleboak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. V prípade výskytu vady môžekupujúcipredávajúcemupredložiťreklamáciu a požadovať:
 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôžetovarriadneužívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 1. Predávajúci je povinný prijaťreklamáciu v ktorejkoľvekprevádzkarni, v ktorej je prijatiereklamácie možné, prípadne i v sídle alebomiestepodnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu.Predávajúci je povinnýkupujúcemuvydaťpísomnépotvrdenie o tom, kedykupujúci právo uplatnil, čo je obsahomreklamácie a aký spôsob vybaveniareklamáciekupujúci požaduje, ako ajpotvrdenie o dátume a spôsobevybaveniareklamácie, vrátanepotvrdenia o vykonaní opravy a dobejejtrvania, prípadnepísomnéodôvodneniezamietnutiareklamácie.
 2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osobaje povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, jePredávajúcialebo ním poverený pracovník alebo určená osobapovinný určiť spôsob vybaveniareklamácieihneď, v zložitýchprípadoch najneskôr do trochpracovnýchdní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Márne uplynutietejtolehotysa považuje za podstatné porušeniezmluvy a kupujúci má právo od kúpnejzmluvyodstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatneniareklamáciesa považuje moment, kedydôjdeprejavvôlekupujúceho (uplatnenie práva z vadnéhoplnenia) predávajúcemu.
 3. Predávajúcipísomneinformuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Právo z vadného plneniakupujúcemu nepatrí, akkupujúcipredprevzatím veci vedel, že vec má vadu, aleboakkupujúci vadu sám spôsobil.
 5. V prípade oprávnenejreklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môžekupujúci u predávajúcehouplatniťv lehote do jednéhomesiaca po uplynutí záručnej doby.
 6. Voľbuspôsobureklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
 7. Práva a povinnosti zmluvnýchstránohľadom práv z vadného plneniasariadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007Z. z., o ochranespotrebiteľa v zneníneskorších predpisov. 

VIII.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžuvšetkupísomnúkorešpondenciuvzájomnedoručovaťprostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemukorešpondenciu na emailovú adresuuvedenú v týchtoobchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemukorešpondenciuna emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účtealebo v objednávke.

 

IX.

Mimosúdneriešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemuriešeniuspotrebiteľských sporou z kúpnejzmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu preriešenie sporov on-line nachádzajúcusa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiťpririešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnejzmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrumSlovenská republika, so sídlomMlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/je kontaktným miestompodľa NariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešeníspotrebiteľskýchsporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojejpôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekciavykonáva vovymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov .

 

X.

Záverečné ustanovenia

 1. Všetkydojednaniamedzipredávajúcim a kupujúcimsaspravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akvzťah založený kúpnouzmluvou obsahuje medzinárodnýprvok, strany sa dohodli, že vzťahsariadi právom Slovenskej republiky. Týmto niesú dotknuté práva spotrebiteľavyplývajúce z všeobecnezáväznýchprávnychpredpisov.
 2. Predávajúcinie je vovzťahukukupujúcemu viazanýžiadnymikódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
 3. Všetky práva k webovým stránkampredávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležípredávajúcemu. Je zakázanékopírovať, upravovaťaleboinakpoužívať webové stránky aleboich časť bez súhlasupredávajúceho.
 4. Predávajúcinenesiezodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledkuzásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmieprivyužívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohlimaťnegatívnyvplyv na jeho prevádzku a nesmievykonávaťžiadnučinnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnenezasahovať či neoprávneneužívať programové vybaveniealeboďalšie súčastitvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 5. Kúpna zmluvavrátaneobchodných podmienok je archivovanápredávajúcim v elektronickej podobe a nie jeverejne prístupná.
 6. Znenieobchodných podmienokmôžepredávajúcimeniť či dopĺňať. Týmto ustanovením niesú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho zneniaobchodných podmienok.
 7. Prílohouobchodných podmienokje vzorový formulárpre odstúpenie od zmluvy.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 28.8.2018