Podmienky ochrany osobných údajov

odmienkyochrany osobnýchúdajov

 

I.

Základní ustanovení

 1. Prevádzkovateľomosobnýchúdajovpodľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Trendie s.r.o. IČO 53334205 so sídlom Sveržov 159 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

 

adresa: Sveržov 159

email: chovanec.patrik@gmail.com

telefón: 0949 845 765

 

 1. Osobnými údajmisarozumejúvšetkyinformácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickejosobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorúmožno priamo či nepriamoidentifikovať, najmäodkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor aleboodkazom na jeden či viaczvláštnychprvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

II.

Zdroje a kategóriespracovávanýchosobnýchúdajov

 1. Prevádzkovateľspracovávaosobné údaje, ktoréste mu poskytol/la aleboosobné údaje, ktoréprevádzkovateľ získal na základeplnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovaniaosobnýchúdajov

 1. Zákonným dôvodomspracovaniaosobnýchúdajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 1. Účelomspracovaniaosobnýchúdajov je
 • vybavenieVašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zozmluvnéhovzťahumedziVami a prevádzkovateľom; pri objednávkesúvyžadovanéosobné údaje, ktorésú nutné preúspešnévybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutieosobnýchúdajov je nutnoupožiadavkoupreuzavretie a plneniezmluvy, bez poskytnutiaosobnýchúdajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle§ 28 Zákona.

IV.

Doba uchovávania osobnýchúdajov

 1. Prevádzkovateľuchovávaosobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zozmluvnéhovzťahumedziVami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchtozmluvnýchvzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvnéhovzťahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávaniaosobnýchúdajovprevádzkovateľosobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcoviaosobnýchúdajov (subdodávateliaprevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby: prepravná spoločnosť GLS len pre účely poslania tovaru, účtovník pre potreby účtovníctva,
 • Podieľajúcesa na dodávaní tovaru / služieb / realizáciiplatieb na základezmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojímosobnýmúdajompodľa§ 21 Zákona,
 • právo na opravu osobnýchúdajovpodľa§ 22 Zákona, poprípade obmedzeniespracovaniapodľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobnýchúdajovpodľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesťnámietku proti spracovaniupodľa§ 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosťúdajovpodľa§ 26 Zákona,
 1. Ďalejmáte právo podaťsťažnosť u Úradu pre ochranu osobnýchúdajov v prípade, že sadomnievate, že boloporušenéVaše právo na ochranu osobnýchúdajov.

                                                             

VII.

Podmienky zabezpečení osobnýchúdajov

 1. Prevádzkovateľprehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniuosobnýchúdajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniudátovýchúložísk a úložískosobnýchúdajov v listinnejpodobe, najmä heslá. 
 3. Prevádzkovateľprehlasuje, že k osobnýmúdajommajú prístup len nímpoverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulárapotvrdzujete, že ste oboznámený/ás podmienkami ochrany osobnýchúdajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienkyzmeniť. Novú verziupodmienok ochrany osobnýchúdajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novúverziutýchtopodmienokna Vašue-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.